Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid en definities In deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

1.1 Adviezen: alle door NANOENZO BV verstrekte (technische) adviezen; alsook ondersteuning en service al dan niet op locatie, een en ander in welke vorm dan ook.
1.2 Afnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie NANOENZO BV een overeenkomst aangaat of met wie NANOENZO BV onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst;
1.3 Order: iedere opdracht van afnemer aan NANOENZO BV, in welke vorm dan ook, tot levering van producten en/of adviezen;
1.4 Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen NANOENZO BV en afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts- )/handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
1.5 NANOENZO BV: de besloten vennootschap NANOENZO BV, gevestigd te Zaltbommel;
1.6 Producten: alle zaken die het onderwerp zijn van een overeenkomst.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 De voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en adviezen en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts-)handelingen van NANOENZO BV en afnemer, zoals het verlenen van ondersteuning en service en het verstrekken van informatie.
2.2 De toepasselijkheid van enige andere algemene of specifieke voorwaarden of bedingen wordt door NANOENZO BV uitdrukkelijk van de hand gewezen alsook door afnemer gehanteerde inkoopvoorwaarden worden door NANOENZO BV niet aanvaard.

Artikel 3. Aanbiedingen, totstandkoming van overeenkomsten, opgaven en aanduidingen van producten en adviezen
3.1 Een aanbieding of (prijs)opgave bindt NANOENZO BV niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door afnemer.
3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover NANOENZO BV een order schriftelijk bevestigt of door NANOENZO BV daadwerkelijk uitvoering aan een order wordt gegeven.
3.3 Alle opgaven door NANOENZO BV van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de producten en/of in de adviezen zijn met zorg gedaan. NANOENZO BV kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.
3.4 NANOENZO BV behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de samenstelling van de producten.
3.5 Tenzij anders vermeld, is een aanbieding of prijsopgave gedurende 3 maanden van kracht.
3.6 Eventueel bij een aanbieding of prijsopgave gevoegde zaken zoals monsters, proefmodellen en dergelijke blijven eigendom van NANOENZO BV. Deze mogen niet zonder toestemming van NANOENZO BV aan of voor derden worden gekopieerd, verveelvoudigd, getoond of ter inzage gegeven.

Artikel 4. Prijzen
4.1 Indien van toepassing en tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen van NANOENZO BV uitgedrukt in Euro’s exclusief omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van afnemer de kosten van verzending, in- en uitvoerrechten en accijnzen, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de producten en het vervoer daarvan.
4.2 De prijzen van NANOENZO BV zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende (grondstof-)prijsniveau. De door NANOENZO BV gehanteerde prijzen zijn inclusief Unit kosten, met uitzondering van pallets en IBC’s.
4.3 Afnemer dient voor eigen rekening dezelfde of soortgelijke pallets van tenminste dezelfde kwaliteit op het verzendadres van NANOENZO BV terug te geven.
4.4 Onmiskenbare fouten in de prijsstelling kunnen door NANOENZO BV worden gecorrigeerd en doorberekend.
4.5 NANOENZO BV is vanaf 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst bevoegd prijzen voor zaken die nadien worden afgeleverd aan te passen, daarnaast zijn de prijzen voor nabestellingen niet bindend tenzij anders overeengekomen.
4.6 Indien NANOENZO BV van deze bevoegdheid gebruikmaakt, is afnemer gedurende 14 dagen na ontvangst van deze mededeling bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Speciaal voor deze overeenkomst door NANOENZO BV ingekochte grondstoffen en/of hulpmiddelen dient afnemer te vergoeden.
4.7 Indien afnemer de overeenkomst ontbindt op grond van artikel 4.6, blijft de prijs voor zaken waarvoor de overeenkomst in stand blijft ongewijzigd.
4.8 Wordt een bestelling gedaan zonder dat een prijs uitdrukkelijk overeengekomen is, dan wordt deze ongeacht vroegere gemaakte offerten en/of berekende prijs tegen de ten tijde van de uitvoering der bestelling geldende prijs uitgevoerd.

Artikel 5. Betaling
5.1 Tenzij anders overeengekomen zal afnemer de hem in rekening gebrachte bedragen binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum aan NANOENZO BV hebben betaald door middel van bijschrijving of storting op de bankrekening die op de factuur is vermeld.
5.2 Alle kosten verbonden aan de betaling zijn voor rekening van afnemer.
5.3 NANOENZO BV is te allen tijde gerechtigd, ook in afwijking van de overeenkomst, betaling dan wel zekerheid daarvoor te verlangen, voordat (verder) uitvoering aan de overeenkomst wordt gegeven.
5.4 Afnemer is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft verder niet het recht om enige (betalings-) verplichting jegens NANOENZO BV op te schorten.
5.5 Afnemer is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand.
5.6 Indien afnemer jegens NANOENZO BV in verzuim is, is hij verplicht NANOENZO BV de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door afnemer te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste de wettelijke rente van het onbetaald gebleven bedrag, met de daarover verschuldigde omzetbelasting.
5.7 Indien NANOENZO BV, nadat afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan afnemer richt, doet dit niet af aan het bepaalde in de artikelen 5.5, 5.6 en 21.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op afnemer nadat deze al hetgeen hij krachtens enige overeenkomst ter zake van de betreffende producten en diensten aan NANOENZO BV verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan in de zin van artikel 3:92 BW.
6.2 Voordat de eigendom van de producten op afnemer is overgegaan, is afnemer niet gerechtigd de producten te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren. Afnemer is slechts gerechtigd de producten, waarvan NANOENZO BV eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover dit in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van afnemer noodzakelijk is.
6.3 De goederen kunnen terstond door NANOENZO BV worden teruggevorderd indien afnemer niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of NANOENZO BV aanleiding heeft aan te nemen dat de Koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. De aan terugname verbonden kosten zullen afnemer in rekening worden gebracht.
6.4 Indien en zolang NANOENZO BV eigenaar van de producten is, zal afnemer NANOENZO BV onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de producten onder enig (faillissements-) beslag (dreigen te) vallen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten. Aan derden zal afnemer zo nodig onmiddellijk kenbaar maken dat NANOENZO BV eigenaar is van de producten. Bovendien zal afnemer in dat geval NANOENZO BV op haar eerste verzoek mededelen waar de producten, waarvan NANOENZO BV eigenaar is, zich bevinden en NANOENZO BV desgewenst toegang verschaffen tot gebouwen en/of ruimten teneinde de producten in bezit te (doen) nemen. 

Artikel 7. Levering en risico
7.1 NANOENZO BV heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren. Afnemer is dan telkens een evenredig deel van de verkoopprijs verschuldigd. Indien geen leveringstermijn is bepaald, geldt een termijn van 4 weken, onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
7.2 Een door NANOENZO BV opgegeven leveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor NANOENZO BV relevante omstandigheden en, voor zover afhankelijk van derden, op de door die derden aan NANOENZO BV verstrekte gegevens.
7.3 Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake. Afnemer heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is dat van afnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat.
7.4 Overeengekomen leveringscondities dienen te worden geïnterpreteerd conform de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs.
7.5 Indien de in het vorige lid bedoelde condities niet zijn overeengekomen, geschiedt de aflevering en de risico-overgang van de producten steeds op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan afnemer. NANOENZO BV zal afnemer zo spoedig mogelijk in kennis stellen van bovengenoemd tijdstip en plaats en afnemer zal producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na de kennisgeving, afnemen.
7.6 Neemt afnemer de producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. NANOENZO BV is in dat geval gerechtigd de producten voor rekening en risico van afnemer op te slaan of deze aan een derde te verkopen. Afnemer blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd, echter in voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan vorenbedoelde derde.
7.7 NANOENZO BV behoudt zich het recht voor de te leveren zaken te voorzien van haar naam, merk en/of codering.
7.8 Indien afnemer het restant van de producten, voor zover deze nog voorzien zijn van de oorspronkelijke en ongeopende units, in onberispelijke staat zijn en nog een houdbaarheid hebben van tenminste 8 maanden, wenst te retourneren en NANOENZO BV daarmee akkoord is gegaan, kan afnemer het restant op de door NANOENZO BV aangegeven wijze teruggeven. In dat geval zal NANOENZO BV vervolgens afnemer, afhankelijk van staat en ouderdom van de producten, voor maximaal 100% van de waarde van het restant crediteren. Speciaal voor afnemer gefabriceerde producten worden niet door NANOENZO BV teruggenomen.
7.9 De producten worden geleverd af een door NANOENZO BV aangewezen fabriek, tenzij anders overeengekomen.
7.10 “Af fabriek” verkochte producten reizen steeds vanaf de fabriek voor rekening en risico van afnemer. Koper zal in dat verband steeds als vervrachter worden beschouwd, alles ongeacht eventuele andersluidende bedingen ter zake tussen afnemer en derden.
7.11 NANOENZO BV is bevoegd de producten op een andere plaats dan bepaald in artikel
7.9 af te leveren tegen vergoeding van eventuele hogere transportkosten door afnemer, behoudens overmacht.
7.12 In elk geval is NANOENZO BV nimmer van rechtswege in verzuim door het enkel verstrijken van een termijn voor aflevering.

Artikel 8. Overmacht
8.1 Indien NANOENZO BV door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
8.2 Indien de overmachtstoestand 6 weken heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtstoestand dit rechtvaardigt.
8.3 In geval van overmacht heeft afnemer geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als NANOENZO BV als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
8.4 Onder overmacht van NANOENZO BV wordt verstaan elke van de wil van NANOENZO BV onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van NANOENZO BV kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook stakingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door NANOENZO BV of haar toeleveranciers en/of bij het eigen en/of door derden verzorgde transport en/of het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning en/of schaarste dan wel objectief vast te stellen ontbreken van grondstoffen, zowel aan de zijde van NANOENZO BV als aan de zijde van haar toeleveranciers, zonder dat NANOENZO BV invloed van een en ander op haar bedrijf behoeft aan te tonen.

Artikel 9. Inspectie en klachten
9.1 Afnemer is verplicht de producten onmiddellijk na aflevering nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen 15 dagen na aflevering van de producten, verstrekking van adviezen respectievelijk installatie en oplevering schriftelijk aan NANOENZO BV worden gemeld.
9.2 Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de in lid 1 van dit artikel gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 30 dagen na aflevering van de producten, verstrekking van de adviezen respectievelijk installatie en oplevering schriftelijk aan NANOENZO BV worden gemeld. Afnemer dient zich van de houdbaarheidsdatum van de producten te vergewissen en zo nodig eerder dan de in de leden 1 en 2 van dit artikel 9 omschreven termijnen schriftelijk NANOENZO BV te melden.
9.3 Op voorwaarde dat tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van dit artikel 9 is gereclameerd en genoegzaam is aangetoond dat de producten en/of adviezen niet beantwoorden aan hetgeen ter zake is overeengekomen, of materiaal- en/of constructiefouten vertonen, of niet behoorlijk functioneren, heeft NANOENZO BV de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de betreffende producten deugdelijk te repareren, hetzij afnemer alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen respectievelijk het advies opnieuw te verstrekken. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties is NANOENZO BV ter zake van haar verplichtingen volledig gekweten.
9.4 Na het constateren van enig gebrek is afnemer verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van de betreffende producten respectievelijk het advies onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.
9.5 Afnemer zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door NANOENZO BV in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van het gebruik, de bewerking, de verwerking en/of installatie.
9.6 Het staat afnemer niet vrij de producten te retourneren voordat NANOENZO BV daarmee heeft ingestemd. Uitsluitend indien tijdig, correct en terecht is gereclameerd zijn de redelijke kosten van retourneren voor NANOENZO BV.
9.7 Indien afnemer tijdig, correct en terecht reclameert, is de daaruit voor NANOENZO BV voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in artikel 9.3 omschreven verplichtingen.
9.8 Indien bij het aannemen van de producten of de vrachtbrief of het ontvangstbewijs geen op- of aanmerking is gesteld met betrekking tot de Unit geldt dat, behoudens tegenbewijs, deze zich bij aflevering in deugdelijke en goede staat hebben bevonden.
9.9 Het niet in acht nemen door afnemer van enige verplichting ingevolge dit artikel leidt tot verval van enige aanspraak van afnemer, welke verband houdt met klachten over de producten en/of adviezen.
9.10 De afnemer rust de bewijslast dat de goederen waarop de klacht betrekking heeft, dezelfde zijn als die door NANOENZO BV zijn geleverd.

Artikel 10. Conform specificatie
10.1 NANOENZO BV verzekert dat de producten voldoen aan de door NANOENZO BV schriftelijk opgegeven specificaties, mits de producten op de gebruikelijke wijze en zorgvuldig in overeenstemming met de regelen der bouwkunst en de normale regelen der bouwpraktijk worden gebruikt en opgeslagen en alle voor het gebruik van de producten gegeven instructies, zoals opgenomen in de laatste versie van de documentatie bij de producten, de door of namens NANOENZO BV uitgegeven laatste versie van technische informatiebladen, productveiligheidsbladen en de instructies genoemd in de voorwaarden, tijdig en volledig worden nagekomen.
10.2 De verplichtingen ter zake van de specificaties strekken zich niet uit tot het resultaat na verwerking van de producten.
10.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk, specifiek ten behoeve van afnemer door NANOENZO BV opgegeven, staat NANOENZO BV niet in voor de bruikbaarheid van de producten voor het doel waarvoor afnemer deze wenst te gebruiken.
10.4 Ook indien op monster of proef is verkocht, worden de afgeleverde zaken nog geacht aan de overeenkomst te beantwoorden bij aan normale fabricage inherente afwijkingen, variaties of verschillen in kleur en/of uitvoering, ongeacht of deze zich binnen dezelfde of tussen verschillende afleveringen voordoen.
10.5 Onverminderd het in 10.4 bepaalde beantwoorden de zaken in elk geval aan de overeenkomst, indien uiterlijk waarneembare eigenschappen, zoals afmetingen, opdruk, kleuren e.d. overeenkomen met door afnemer goedgekeurde monsters en/of proeven.
10.6 Afnemer kan geen enkele aanspraak ontlenen aan adviezen die niet in schriftelijke vorm, conform de bij NANOENZO BV ter zake geldende voorwaarden, zijn uitgebracht. NANOENZO BV verzekert dat de schriftelijke adviezen met zorg en inachtneming van de stand der techniek worden uitgebracht.
10.7 Voor zover NANOENZO BV mondeling of telefonisch informatie aan afnemer verstrekt wordt deze informatie naar beste kunnen en weten gegeven, maar iedere aansprakelijkheid voor inhoud, juistheid en volledigheid wordt uitgesloten.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1 Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van NANOENZO BV of haar leidinggevend personeel of aansprakelijkheid voortvloeit uit Titel 3, Afdeling 3, Boek 6 BW (productenaansprakelijkheid), is NANOENZO BV nimmer aansprakelijk uit welke hoofde dan ook voor schade die afnemer ter zake van (het gebruik en/of de opslag van) producten en/of adviezen mocht lijden, daaronder mede begrepen bedrijfs- en/of milieuschade en immateriële schade.
11.2 Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel 11 is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van NANOENZO BV te allen tijde beperkt tot het bedrag van de koopprijs van het product en/of de voor het advies in rekening gebrachte prijs, ter zake waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan.
11.3 Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van NANOENZO BV of haar leidinggevend personeel, vrijwaart afnemer NANOENZO BV tegen alle met (het gebruik van) de producten en adviezen verband houdende aanspraken, van wie dan ook, voor zover deze aanspraken de aansprakelijkheid van NANOENZO BV ingevolge de voorwaarden overschrijden en zal hij NANOENZO BV alle schade vergoeden die NANOENZO BV lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.
11.4 De afnemer dient NANOENZO BV te vrijwaren tegen aanspraken van zijn personeel en van derden in verband met de werkzaamheden van dat personeel, ook al was dat NANOENZO BV in het kader van de opdracht behulpzaam.
11.5 Indien NANOENZO BV niettegenstaande casu quo op grond van het bepaalde in artikel om welke reden dan ook - gehouden is enige schade te vergoeden, zal de schadevergoeding per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak evenwel nimmer hoger zijn dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde betreffende de inkoop, de verkoop c.q. de levering van de goederen of het verrichten van de dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Overigens vervalt iedere vordering tegen NANOENZO BV door het enkele tijdsverloop van een jaar na het ontstaan van de vordering, tenzij ter zake voordien een rechtsvordering tegen NANOENZO BV aanhangig is gemaakt.

Artikel 12. Intellectueel en industrieel eigendom
12.1 Afnemer verkrijgt geen recht van intellectueel eigendom met betrekking tot de producten en de adviezen.
12.2 Het is afnemer niet toegestaan op de producten of de verpakking daarvan aangebrachte merk- of herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen, of de producten en de adviezen of enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.
12.3 NANOENZO BV verklaart dat naar haar beste weten de producten en de adviezen geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraken van derden ter zake van een inbreuk op dergelijke rechten, kan NANOENZO BV zo nodig het desbetreffende product vervangen of wijzigen, dan wel kunnen partijen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.
12.4 Afnemer zal NANOENZO BV onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten. In geval van een dergelijke aanspraak is alleen NANOENZO BV bevoegd daartegen mede namens afnemer, die NANOENZO BV ter zake alle medewerking verleent, verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. Afnemer zal zich van al zulke maatregelen onthouden voor zover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd.
12.5 Afnemer vrijwaart NANOENZO BV tegen aanspraken van derden wegens inbreuk op auteurs-, octrooi-, merkrechten en/of enig ander recht van industrieel en/of intellectueel eigendom van derden op zaken die volgens tekening, model en/of procedé afkomstig van afnemer zijn vervaardigd.
12.6 Afnemer is verplicht deze rechten te eerbiedigen en NANOENZO BV onverwijld van inbreuk op de hoogte te stellen.

Artikel 13. Verzuim/ontbinding
13.1 Indien afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is NANOENZO BV gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat nakoming voldoende zeker is gesteld en/of de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
13.2 Ingeval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van afnemer, zullen alle overeenkomsten met afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij NANOENZO BV afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen. In het laatste geval zijn de vorderingen van NANOENZO BV onmiddellijk opeisbaar en is NANOENZO BV zonder ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat nakoming door afnemer voldoende zeker is gesteld.
13.3 Het bepaalde in de voorgaande 2 leden doet niet af aan de overige rechten van NANOENZO BV op grond van de wet en de overeenkomst.

Artikel 14. Algemeen
14.1 Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen aan een derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van NANOENZO BV.
14.2 De condities van een overeenkomst worden, met inachtneming van de volgende volzin, uitsluitend bepaald door de voorwaarden. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk door NANOENZO BV zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.
14.3 Indien enige bepaling van de overeenkomst (ten dele) nietig dan wel vernietigbaar mocht zijn dan dient die bepaling in zoverre buiten beschouwing te worden gelaten. In dat geval geldt dat een daarvoor in de plaats tredende regeling zal gelden die zoveel mogelijk beantwoordt aan de oorspronkelijke regeling en de bedoeling van partijen.

Artikel 15. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
15.1 Op alle overeenkomsten en/of rechtsverhoudingen, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk. Alle geschillen zullen uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, met dien verstande dat NANOENZO BV het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen afnemer aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.
15.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten (alsmede eventuele andere regelingen betreffende internationale koopovereenkomsten welke na deponering van de voorwaarden in Nederland zullen gelden, indien en voor zover uitsluiting van deze regelingen rechtens mogelijk zal zijn).

Artikel 16. Milieu, ARBO en andere veiligheidsvoorschriften
16.1 Ingeval van leveranties door NANOENZO BV, garandeert de wederpartij dat zij voldoet aan de toepasselijke milieuwet- en regelgeving. De wederpartij vrijwaart NANOENZO BV ter zake voor iedere aansprakelijkheid hieromtrent.
16.2 De wederpartij is verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden en veiligheid binnen haar eigen bedrijf. De wederpartij dient zich te houden aan alle van toepassing zijnde wettelijke voorschriften, de ter plaatse geldende voorschriften en voorschriften van de Arbeidsinspectie. De wederpartij zal haar personeel overeenkomstig deze voorschriften tijdig vooraf instrueren.
16.3 De wederpartij dient er bij de uitvoering van opdrachten – tevens indien er sprake is van olie- en gasactiviteiten, bestaande uit onder andere productie- en procesondersteuning, technische ondersteuning en het onderhouden van pijpleidingen - op toe te zien, dat haar personeel, dan wel de door haar ingeschakelde derden, de voorschriften en regels, voortkomend uit de op dat moment van kracht zijnde veiligheidswetgeving, nakomen. De wederpartij ziet er tevens op toe, dat de door haar in te zetten werknemers c.q. derden steeds de beschikking hebben over deugdelijke persoonlijke beschermingsmiddelen, een en ander volgens de eisen van de Arbeidsinspectie, dan wel een ander overheidslichaam.
16.4 Indien NANOENZO BV niettegenstaande casu quo op grond van het bepaalde in artikel 11 lid 1 - om welke reden dan ook - gehouden is enige schade te vergoeden, zal de schadevergoeding per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak evenwel nimmer hoger zijn dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde betreffende de inkoop, de verkoop c.q. de levering van de goederen of het verrichten van de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
16.5 Overigens vervalt iedere vordering tegen NANOENZO BV door het enkele tijdsverloop van een jaar na het ontstaan van de vordering, tenzij ter zake voordien een rechtsvordering tegen NANOENZO BV aanhangig is gemaakt.

Artikel 17. Inconsistentie tussen Nederlandse tekst en vertaling
17.1 Ingeval van inconsistentie tussen de tekst van deze voorwaarden in de Nederlandse taal en die in een andere taal, zal de Nederlandse versie bindend zijn

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Taalkeuze

English English Nederlands Nederlands
© 2023 - 2024 Groothandel-nanocoatings.nl | sitemap | rss